ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

2021/ 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID -19

ЕКИПИ ЗА РАБОТА И АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО  ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН - заявление  ,  декларация за готовност

 

СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2026

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В УЧИЛИЩЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРОГРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I - III КЛАС (СИМВОЛИ)

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

 

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ; МЕХАМИЗЪМ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ОТПАДАНЕ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА ; МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ;

ДАЗД - доставчици на социални услуги

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗДИГАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЛ, ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗДИГАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВХОДНО, МЕЖДИННО, ИЗХОДНО НИВО И НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

ГРАФИК - КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В "УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ"