ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Успех за теб

 

                                       

                         Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

От втория учебен срок на 2023 / 2024 се сформираха групи по проект BG05SFPR001-1.001-0001       „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от  Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Основната цел на проекта е да се насърчи и разгърне потенциала на учениците и те да бъдат трайно приобщени в училищното образование, като подобряват образователните си резултати. Дейностите са насочени към засилване на приобщаващия характер на училищната система с фокус върху учениците от уязвими групи, както и към намаляване на дела на преждевременно напусналите училище. Друга цел е да се повиши мотивацията на учениците за учене и да се стимулират творческите им изяви.

В училището са сформирани групи за:

 - допълнително обучение по БЕЛ - за 35 ученици

 - допълнително обучение по математика - за 35 ученици

 - допълнително обучение по английски език - за 5 ученици

 - занимания по интереси  - Клуб за здравословен начин на живот - за 20 ученици

 - занимания по интереси - ЕКО клуб - за 20 ученици