ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

 

2022/ 2023 учебна година

  *  Информация за ученици и родители -  тук

  * Реализиране на дейности по Държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. -  тук

 

  * Информационна среща от РУО-Варна за информиране на родителите и учениците относно НВО 7 клас и реализиране на дейностите по ДПП за учебната 2023/2024 г. - онлайн на 16.05.2023 г. и 17.05.2023 г., на следните линкове:

 - За родители с възможности за участие в срещата на 16.05.2023 г. от 17,00 ч. до 18,00 ч. /приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWExZGU0NjEtYTEzMy00YjcxLWI3ZTQtZDE5ZjM2Mzc2NWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d

 - За родители с възможности за участие в срещата на 17.05.2023 г. от 17,00 ч. до 18,00 ч. /приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE1NjM4MGUtYTU2Zi00NWI3LTk4NmMtMjQ4ZjliN2M5NzU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d

 

НВО БЕЛ -  13.06. 2023г.                         

НВО Математика -  16.06. 2023г.

НВО Чужд език (английкси език)  - 14.06.2023г.

Учебен предмет

 

част 1

 

част 2

начало

времетраене

начало

времетраене

БЕЛ 

09:00ч.

60 минути

10:00ч.

90 минути

Математика

09:00ч.

60 минути

10:00ч.

90 минути

Чужд език

09:00ч.

60 минути

-

-