ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

 

 ПРОГРАМА ЕКОУЧИЛИЩА


От 2023 / 2024 учебна година училището стартира работа по програма "Екоучилища"

Програма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие.

Програма „Екоучилища“ предлага да се приложи интегрирана система за екологично управление на училищата, базираща се на подхода ISO 14001/EMAS. Тя насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Реализираните икономии в значителна степеноблекчават издръжката на училищата и общинските бюджети. Приоритетни теми през първите години след стартирането на програмата са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”, “Транспорт”, “Шум”, “Природа и биоразнообразие” и “Здравословен живот в училище”.

На 23.10.2023г. се учреди ЕКОкомитет в училище, в който членуват 15 педагогически специалисти, 13 ученици и родители.

  

Една от първите задачи на ЕКОкомитетът е създаване на информационно табло. Стартира и  надпреварата между класовете за събиране на капачки.

   

      На 17.11.2023г. ЕКОкомитетът посети защитена местност Балтата, на 30 км от град Варна.Резерватът се простира на площ от 203 хектара по долината на река Батовска. Горите на резерват Балтата са съставени от чисти Ясенови и смесени насаждения. Средната възраст на горите е над 60 години. В района има над 260 вида висши растения, като 28 вида от тях са защитени. Срещат се дървесни видове като бяла топола, полски клен, черна елша и др. От тревните видове преобладават див зюмбюл, очиболец, медицинска ружа, блатно кокиче и др.  На територията на Балтата живеят 36 вида бозайници, 15 вида земноводни и 16 вида риби. Над 180 вида са птиците, установени в района, сред които ръждива чапла, зеленоглава патица, сив жерав и др 

ЕКОкомитетът почисти плажната ивица в близост.