ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

 

 ПРОГРАМА ЕКОУЧИЛИЩА

  

От 2023 / 2024 учебна година училището стартира работа по програма "Екоучилища"

Програма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие.

Програма „Екоучилища“ предлага да се приложи интегрирана система за екологично управление на училищата, базираща се на подхода ISO 14001/EMAS. Тя насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Реализираните икономии в значителна степеноблекчават издръжката на училищата и общинските бюджети. Приоритетни теми през първите години след стартирането на програмата са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”, “Транспорт”, “Шум”, “Природа и биоразнообразие” и “Здравословен живот в училище”.
   

     Началото на учебната година бе поставено със Седмица на мобилността.

     На 5-6 октомври  учениците от 2-7 клас отбелязаха Европейските дни на птиците. Всяка година през първия уикенд на октомври BirdLife International и партньорите ѝ в 24 държави празнуват удивителния свят на миграцията.  През този период от годината милиони мигриращи птици напускат Европа, за да се отправят към местата си за зимуване на юг. Акценти в многобройните събития, които се организират в Европа и Централна Азия, са опазването на птиците и техните местообитания, активното ангажиране на широката общественост с природозащитни каузи и събирането на статистически значима информация за разпространението на видовете птици в отделните държави.

     На 23.10.2023г. се учреди ЕКОкомитет в училище, в който членуват 15 педагогически специалисти, 4 непедагогически, 13 ученици и родители.

  

На 26.10.2023г. се сформира  ЕКО патрул.

   

 

Една от първите задачи на ЕКОкомитетът е създаване на информационно табло. 

Стартира и  надпреварата между класовете за събиране на капачки.  #4isto #RRR

Поставиха се резервоари за събиране на дъждовна вода.

     

      Нa 27.10. 2023г. 6 клас отбелязаха Международният ден на Черно море (31.10.2023г. - двайсет и седмата годишнина от подписването на Стратегическия план за Черно море). Той е символ на надеждата за по-добро бъдеще за 16 милиона души от шест държави, населяващи крайбрежието му.

                  

     

 

             

     

     На 08.11.2023г. учениците от 5-7 клас отбелязаха годишнина от създаването на Национален парк „Централен Балкан” (31 октомври) и годишнина от  създаването на Национален парк „Пирин“. 

    Национален парк "Пирин" заема значителна част от планината Пирин. В исторически план границите и размерът на националния парк са претърпели много промени. Народен парк Вихрен е създаден на 8 ноември 1962 г. с цел опазване на горските масиви, разположени в най-високите части на планината. Паркът имал площ от около 6200 хектара, което е малка част от днешната му територия. През 1974 г. с указ на министерството на горите той е преименуван на Народен парк Пирин, а територията му е значително увеличена.

     На 17.11.2023г. ЕКОкомитетът посети защитена местност Балтата, на 30 км от град Варна.Резерватът се простира на площ от 203 хектара по долината на река Батовска. Горите на резерват Балтата са съставени от чисти Ясенови и смесени насаждения. Средната възраст на горите е над 60 години. В района има над 260 вида висши растения, като 28 вида от тях са защитени. Срещат се дървесни видове като бяла топола, полски клен, черна елша и др. От тревните видове преобладават див зюмбюл, очиболец, медицинска ружа, блатно кокиче и др.  На територията на Балтата живеят 36 вида бозайници, 15 вида земноводни и 16 вида риби. Над 180 вида са птиците, установени в района, сред които ръждива чапла, зеленоглава патица, сив жерав и др 

ЕКОкомитетът почисти плажната ивица в близост.

    В периода 20-24 ноември, 2023г. учениците от 5-7 клас подготвиха изложба от естествени материали "ЕКО Златна есен".

     На 24 ноември 2023г.  всички се включиха активно в почистване на училищния двор.

      

     В края на м. ноември 2023 училището стартира нов екологичен eTwinning проект с партньори - училища от Полша и Унгария.

Act and save the Earth 2023 - 2024 / Действай и спаси Земята е международен проект, който се фокусира върху проблемите, свързани с опазването на околната среда.    Съгласно съвместно изготвения план партньорите ще работят "заедно" (виртуално) по редица дейности - ЕКО Коледна украса, чанта за многократна употреба, онлайн срещи за Екологично кодиране и  пъзели, екологична градина, Великденска палма и ЕКО играчки за домашни любимци.

Повече информация за проекта: https://ou-paisii.com/programi-i-proekti/etwinning-proekti.html

       През месец декември 2023г. Еко комитетът избра единодушно (измежду 14 създадени, в т.ч. и 2 с помощта на изкуствен интелкект) училищно лого на кампанията (автор:Милена Николова), което ще се използва за отличителен знак на Еко комитета и Еко патрула.

   

      04.12.2023г. Първият чувал вече е предаден - 5.85 лв в касичката на Еко клуба. #4isto #RRR

    

      

     На 11 декември 2023г. учениците от 3-7 клас отбелязаха Световният ден на планините.

   През 2003 г. генералната асамблея на ООН фокусира вниманието към проблемите на развитието на планинските райони и необходимостта от оказване на помощ на хората, живеещи в планините. Все повече се признава, че планините са уязвими екосистеми, имащи глобално значение, като източник на по-голямата част на световните запаси на прясна вода.

   

     На 13.12.2023г. Екокомитетът предаде поредното количество.  #4isto #RRR

 В последна седмица на месец декември 2023г. всички активно работиха в Коледна ЕКО рабоптилница.

 На 24 януари, 2024г.  поредният чувал със събрани бутилки и кенчета беше предаден.     #4isto #RRR

 

 На 2 февруари 2024г.  учениците от 5-7 клас отбелязаха Световния ден на влажните зони с работилница.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Конвенцията  за опазване на влажните зони  е международно споразумение, подписано на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран. 

В списъка на влажните зони с международно значение България е представена с 10 влажни зони с обща площ близо 20 306 ха.:  Езеро „Сребърна”, Дуранкулашко езеро, Шабленско езеро, Комплекс „Беленски острови”, Поморийско езеро, Атанасовско езеро , Езеро „Вая”, Местността „Пода”, Комплекс „Ропотамо”, Остров „Ибиша”.

 

На 11 март 2024 всички се обединиха и с общи усилия почистиха училищния двор и улица "Козница"

На 12 март 2024г. се проведе ЕКО урок в VI клас с фокус РЕЦИКЛИРАНЕ и ЖИВОТНИ В РИСК.

Г-жа Р. Ганева (природни науки и екология), г-жа Кр. Шишкова (математика и ИТ) и г-жа С. Ванкова (английски език и ИИ) умело вплетоха знания и умения по всички учебни дисциплини в 4 интерсни дейности за устойчиво развитие. В края учениците представиха своите 3D диаграми от проучването за събраните отпадъци през учебната година.

 

На 12 март 2024 учениците от III и IV клас ЗАСАДИХА  БЪДЕЩЕ.

Всички ученици се включиха в създаването на цветна и билкова градина, в засаждането на медоносни растения.

На 14.03.2024г. учениците от II клас влязоха във ... ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА ПЧЕЛИТЕ

Г-жа Н. Колева запозна второклсаниците с начина на живот на пчелните семейства, различните видове пчели и грижата за тях. След интересния филм и дискусия учениците засадиха мащерка и маточина в опитното поле на училището.

Второкласниците изработиха пчелички от пластмасови чашки и хартия, с които ще участват в ПРАЗНИК НА ПЧЕЛИТЕ, а накрая си приготвиха сладки медени бонбони.

 

 

                                               

18 март 2024

Всяка година Земята дава милиарди тонове природни ресурси и в един момент, в не много далечното бъдеще, те ще се изчерпят. Ето защо трябва да помислим отново за това, което изхвърляме – виждайки не отпадъци, а възможности.

Последното десетилетие беше най-горещото в историята и сега сме изправени пред климатична криза с несравними размери. Ако не направим значителни и бързи промени, ще станем свидетели на продължаващо покачване на глобалните температури, топене на ледените шапки, горящи континенти и бързо обезлесяване.

Това пряко засяга човечеството с нарастваща бедност, имиграция от разселени общности, загуба на работни места, пустеещи планини и изчезване на естествени местообитания. Имаме силата да направим трайни промени, за да се борим с това и с признаването на рециклирането в Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г. вече виждаме много хора, правителства и организации да предприемат директни действия в подкрепа на глобалната зелена програма.

Рециклирането е ключова част от кръговата икономика, която помага да защитим нашите природни ресурси. Всяка година „Седмият ресурс“ (рециклируеми материали) спестява над 700 милиона тона емисии на CO2 и се предвижда това да се увеличи до 1 милиард тона до 2030 г. 

Глобалният ден на рециклирането беше създаден през 2018 г., за да помогне да се признае и отпразнува важността на рециклирането за запазването на нашите ценни първични ресурси и осигуряването на бъдещето на нашата планета. Това е ден, в който светът трябва да се обедини и да постави планетата на първо място.

Мисията на Глобалния ден на рециклирането, определена от Global Recycling Foundation, е двойна:

1. Да каже на световните лидери, че рециклирането е просто твърде важно, за да не бъде глобален проблем, и че спешно е необходим общ, обединен подход към рециклирането.

2. Да помоли хората по цялата планета да мислят за ресурсите, а не за отпадъците, когато става въпрос за стоките около нас – докато това не се случи, ние просто няма да присъдим на рециклираните стоки истинската стойност и да ги пренастроим, които заслужават.

Глобалната фондация за рециклиране обяви темата на Глобалния ден на рециклирането през 2024 г. като #RecyclingHeroes. 

Ето и нашите герои за 2024

 

 На 22 март 2024г. всички учители и ученици се събраха, за да сглобят ЕКОКОД на училището, с който участват в конкурса за Екокод „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в наши ръце“. 

Екокодът на ОУ „Отец Паисий“ – Варна е създаден чрез екипна работа от всички учители (15) и ученици (150).

Етапи на създаване:
1. Създадена секция в сайта на училището, в която се публикуват всички екологични дейности и кампании.
2. Генериране на QR код, който отвежда към секцията в училищния сайт.
3. QR кодът е разделен на 8 равни част и е раздаден за работа на всички – 1 предучилищна група и 7 паралелки (1-7 клас).
4. В рамките на 3 седмици през месец март всички ученици и учители изготвяха своите части (след часовете, както и в отдих и занимания по интереси в целодневната организация).
5. Макетът е с размери 90 / 90, състои се от 2025 модула (квадратчета).
6. Всяко черно квадратче от оригиналния QR код се изготви в цветен вариант с различни техники (декупаж, квилинг, пачуърк, папие-маше и др.), както и различни материали (камъни, миди, пясък, кора от дърво, капачки, салфетки, хартия, картон, пайети, пластамасови топчета, конци, ирландски мъх, памук и др.)
7. Всяко цветно квадратче е част от цветова група, която представлява – ЗЕМЯ, МОРЕ, ГОРА, ПЛАНИНА, НЕБЕ.
Екокодът представлява 3D макет на QR код, който отвежда потребителите до секцията в сайта на училището.
Целта е да се постигне устойчивост на проекта по програма ЕКО училища:
- цялата училищна общност да се информира за всички екологични дейности в училище
- училищната общност се стимулира за екологосъобразно поведение в училище, в семейството, в обществото, сред природата
- всички, които са участвали в дейности и кампании да се чувстват значими, да мотивират останалите, да предизвикат съпричастност
3D Екокодът е поставен в централното фоайе, а QR кодове в размер А4 са поставени във всяка класна стая и на всички коридори в училището.

ЕКОКОДЪТ на  ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" – ВАРНА спечели

2 място - Сребърна награда за 2024г.

 

     На 22 март отбелязваме Световния ден на най-ценния ресурс на планетата – водата.

    Световният ден на водата обединява десетки хиляди хора по света да повишат своята осведоменост и да насочат вниманието си към предприемане на действия за справяне с кризи с водата и канализацията.


     Тази година ОУ "Отец Паисий" - Варна ще участва в инициативата „Часът на DEVIN”, която се организира за първа година като част от кампанията „Влез в зеления кръг“. 
      Инициативата има за цел да запознае децата със значението на водата, ползите от редовната хидратация, както и да изгради добри навици, свързани с достатъчния дневен прием на вода.
      ВОДАТА, НЕЗАМЕНИМ ЕЛЕМЕНТ ЗА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО: В тази част ще се подчертае различните роли на водата в тялото и ще се разгледа понятието за хидратация.
      ВОДАТА, НЕЗАМЕНИМ ЕЛЕМЕНТ ОТ ХРАНАТА: Във втората част ще се разгледа наличието на вода в твърдите храни и ще се уточним препоръчителните количества вода за консумация на ден.
      ВОДАТА, КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ ЗА ХИДРАТАЦИЯ: В последната част ще се проучи произхода и проверяването на качеството на чистата изворна вода през пчелите, като ще се очертаят и основни моменти от ежедневието на децата, които да им напомнят да се хидратират.
    Старт на инициативата ЧАСЪТ НА ДЕВИН с пчеличката Биззи – посланичка на кампанията, която ще бъде неотлъчно до учениците по време на урока, за да им помага, да ги забавлява и награждава за знанията им: 23.04.2024г.

Ела в „Часът на DEVIN”! 

     На 12 април 2024г. членове на Еко комитета посетиха БИО ферма BG TWINS в с. Казашко, обл. Варна в рамките на информационните дни - част от проекта CAP Green Zone: Be Organic! Проектът залага редица информационни мерки за повишаване знанията на заинтересованите страни относно плановете на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП 2023-2027) за разширяване на дела на устойчивото и органично производство на храни в контекста на запазване на природата и биоразнообразието. Be Organic!  информира гражданите, земеделските стопани и неземеделските стопани относно Общата селскостопанска политика (ОСП), включително националните стратегически планове по ОСП, Зелената сделка, стратегията „От фермата до трапезата“, Стратегията за биологичното разнообразие и Плана за действие за биологичното производство. Фермерите дадоха полезни съвети за устойчива училищна градина.

 На 18 април 2024г. Екокомитетът посети ЕКОмузея в град Русе.

 

На 20 април училището отново се включи в кампанията "Аз вярвам и помагам".

Благотворителната кампания "Аз Вярвам и Помагам" е създадена през 2015 г. в град Варна като малка квартална кампания и е първата в България и най-дългогодишно съществуваща за събиране на пластмасови капачки в помощ на недоносените бебета. От началото през 2015 г. до днес кампанията е събрала и предала за рециклиране над 322 000 килограма пластмасови капачки и е дарила 22 медицински апаратури, оборудване, техника, уникалната детска/неонатална линейка "Аз Вярвам и Помагам" и първия в България специализиран мобилен пункт за кръводаряване "Аз Вярвам и Помагам".

           

 

GLOBAL ACTION DAYS

На 22.04.2024г. Денят на Земята откри седмицата на Glоbal Action Days 2024. От 12:30 стартира Празник на пчелите за учениците от 1-4 клас, а в 13:30 се проведе модно шоу от отпадъци, в което взеха участие учениците от 5-7 клас и учителите.

     

23.04.2024г. започна вдъхновяващо с открит урок по математика в 4 клас "Математиката в природата" с г-жа Ев. Вълчева.

В 12:30 се проведе Часът на Девин, в който взеха участие всички деца от подготвителната група и учениците от 1-7 клас.

         

На 24.04.2024г. се проведе третата за тази година кампания по засаждане на билки и цветя. 

На 25.04.2024г. г-жа Г. Ефтимова изнесе мотивираща беседа за здравословното хранене и покани всички желаещи в работилница за БИО бонбони.

На 26.04.2024г. се проведе втората щафета за разделно сметосъбиране, в която се включиха ученици от 2-4 клас.

GLOBAL ACTION DAYS 2024

 

 В периода 03 - 07 юни 2024г.  част от Екокомитета (г-жа Сливия Григорова - директор, г-жа Искра Неделчева - ЗДУД, г-жа Милена Николова - пед. съветник, г-жа Нина Колева - учител начален етап и г-жа Фани Хюсеин - начален учиел) взеха участие в наблюдение на педагогическата дейност с фокус екологично образование в хостинг организация  Özel Manavgat MAYA Ortaokulu, Türkiye. 

На 05.06. 2024г. всички заедно отбелязаха World Environment Day (Световния ден на околната среда) с провеждане на викторина - екологичен куиз, рабоиха заедно е градинката за краставици и билки и почистиха на района на училището.

Повече информация: ТУК

  

 На 10.06.2024г. училището бе удостоено със ЗЕЛЕН ФЛАГ.

 Знамето Eco-Schools беше тържетвено издигнато до националния флаг.

 

На 13.06.2024г. представители на Екокомитета постиха Екозавод Екоинвест и проследиха пътя на отпадъците.

ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД е създадено през 2007 г. с основна дейност:“проектиране, изграждане и експлоатация на завод за преработка на ТБО, включващо предоставяне на услуги за преработка на ТБО и управление на дейности по отпадъците”. Дружеството е изградило нова инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци с капацитет 450 т/ден. 

„Екоинвест асетс” АД е първият частен инвеститор в България, изградил инсталация за третиране на ТБО с такъв капацитет и в пълно съответствие с добрите практики в областта на отпадъците. Предварителното третиране на ТБО, преди депониране е европейска политика, транспонирана в българското законодателство чрез няколко наредби и закони. Доколкото процесите в инсталацията съответстват на европейските Директива за депата за отпадъци, прилагането на избраната технология е устойчиво във времето. МБТ инсталацията е в експлоатация от 2011г. През 2014 към заводът е добавена инсталация за производство на RDF (гориво от отпадъци) която решава проблема с остатъчните отпадъци отиващи на депо.

Фото галерия - https://ekozavod.com/gallery/