ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

 

2022 / 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2026

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В УЧИЛИЩЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРОГРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I - III КЛАС (СИМВОЛИ)

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ОТПАДАНЕ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ДАЗД - доставчици на социални услуги

МЕХАНИЗЪМ ЗА РАБОТА И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ ПО СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ВЪВЛЕЧЕНИ В РОДИТЕЛСКИ КОНФЛИКТИ (ново)

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗДИГАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЛ ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗДИГАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВХОДНО, МЕЖДИННО, ИЗХОДНО НИВО И НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ПЛАН ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

ГРАФИК - КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

ГРАФИК ЗА СРЕЩА С УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В "УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ"