ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

                              

 

2020 / 2021 учебна година

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 3.2. „Обучение на учители, психолози и педагогически съветници за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се“.

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „Основни дигитални компетентности за реализиране на иновативни подходи в обучението“ (24 - 27.06.2021г.) - за 15 педагогически специалисти, проведено в комплекс Sunrise, Слънчев бряг, лектор: д-р Елена Колева, Технически университет - Варна

 

 

 

2019 / 2020 учебна година

ОТ 01.06.2020г. НОВ ЛЕТЕН ГРАФИК НА ГРУПАТА ЗАДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ПО  КЛЮЧОВИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ  ВЪВ II КЛАС "ДИГИТАЛЕН СВЯТ"

Ден от седмицата

Брой часове

Времетраене на занятие/ час

Начален час (до 16.06.2020)

Начален час

(след 16.06.2020)

1

понеделник

2

35 минути

13:05 - 14:15

11:45 - 12:55

2

вторник

2

35 минути

13:05 - 14:15

 11:45 - 12:55

3

сряда

2

35 минути

13:05 - 14:15 11:45 - 12:55

4

четвъртък

2

35 минути

13:05 - 14:15 11:45 - 12:55

5

петък

2

35 минути

13:05 - 14:15 11:45 - 12:55

 

Сформирана е 1 група за допълнителни занимания по ключови дигитални умения във II клас "Дигитален свят" (16 ученици) - годишен хорариум - 70 часа/ 4 часа седмично

 

ИГРА "ДА УЛОВИМ ВИРУСА"

 Използвай стрелките от клавиатурата (нагоре, надолу, наляво, надясно), за да движиш героите, които да уловят вирусите. За всеки уловен вирус получаваш 1 точка. При получени 5 точки ще преминеш в ниво 2 (където вирусите бягат по-бързо). При 10 точки - край на играта. Стартирай играта като натиснеш зеленото знаменце.