ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

"Интеграция на уязвими групи в община Варна"

Проект BG05M9OP001-2.056-0017        

 „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През месец януари 2022г. в училището бяха сформирани 12 групи за допълнително обучение по български език и литература и математика за 36 деца и ученици от подготвителните групи и 1-4 клас.

 

На 15.06.2022г. се проведе среща-дискусия на тема "Ранно отпадане от училище - рискове и възможности" на образователния медиатор Илиян от сдружение "Съучастие" с родителите от общността.

    

 

      

 

На 16.03.2023г. се проведе среща -дискусия с повече от 50 родители на тема "Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родители от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище."