ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

 

   2020/ 2021

Бенефициент - Министерство на образованието и науката
ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфи-нансирана от Европейския съюз чрез Европейските струк-турни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от криза-та, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготов-ка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)
Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образова-телния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образо-ванието, да се противодейства на риска от отпадане в си-туация на обучение от разстояние.
НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.

 

Стратираха дейности по проект № BG05M20P001-5.001- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който е с продължителност 35 месеца. 

Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес в условията на кризи като тази, предизвикана от пандемията от COVID-19.

Чрез осигуряването на устройства за учители и ученици ще бъдат подобрени условията за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.  

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕ НА ГРУПИТЕ:

ДЕЙНОСТ 2  - обучение на ученици

Тема на обучението: „Обучение от разстояние в електронна среда в Microsoft Teams”

Продължителност на обучение: 4 учебни часа

дата

времетраене

група

09.06.2021

12:50 – 13:30

VI клас

13:40 – 14:20

10.06.2021

12:50 – 13:30

VI клас

13:40 – 14:20

11.06.2021

12:50 – 13:30

V клас

13:40 – 14:20

14.06.2021

12:50 – 13:30

V клас

13:40 – 14:20

 

ДЕЙНОСТ 3 - обучение на педагогически специалисти

Тема на обучението: „Обучение от разстояние в електронна среда в Microsoft Teams. Създаване на електронно съдържание”

Продължителност на обучение: 6 академични часа

дата

времетраене

група

15.06.2021

11:30 – 12:15

Група 1- учители начален етап

12:30 – 13:15

17.06.2021

13:30 – 14:15

Група 2 - учители прогимназиален етап

14:30 – 15:15

21.06.2021

11:30 – 12:15

Група 1- учители начален етап

12:30 – 13:15

22.06.2021

11:30 – 12:15

Група 1- учители начален етап

12:30 – 13:15

29.06.2021

13:30 – 14:15

Група 2 - учители прогимназиален етап

14:30 – 15:15

30.06.2021

12:45 – 13:30

Група 2 - учители прогимназиален етап

13:30 – 14:15

09.09.2021

10:00 – 10:45

Група 3 - учители ЦОУД, ПГ, пед. съветник

11:00 – 11:45

13.09.2021

10:00 – 10:45

Група 3 - учители ЦОУД, ПГ, пед. съветник

11:00 – 11:45

14.09.2021

10:00 – 10:45

Група 3 - учители ЦОУД, ПГ, пед. съветник

11:00 – 11:45

 

ДЕЙНОСТ 4 - обучение на родители и образователни медиатори

Тема на обучението: „Електронна поща. Електронен дневник. Електронно съдържание.”

Продължителност на обучение: 2 астрономически часа

дата

времетраене

група

29.06.2021

09:00 – 10:00

Група родители 1

 

10:15 – 11:15

30.06.2021

09:00 – 10:00

Група родители 2

 

10:15 – 11:15

 

                          

група - 5 клас

       

група - 6 клас 

         

група - 7 клас

 

       

група 1 - учители начален етап

          

група 2 - учители прогимназиален етап

група 3 - учители ЦОУД, новоназначени, пед. съветник