ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

Архив 2017/2018

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА ; МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ;

ДАЗД - доставчици на социални услуги

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗДИГАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЛ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗДИГАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВХОДНО, МЕЖДИННО, ИЗХОДНО НИВО И НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ЕКОЛОГИЧНОТО, ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ; СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ/ МОДУЛ ФВС

 СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ; ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ; УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ВАРНА

СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2020 

 УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ