ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЕКИП

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове:

 Дейност 1:Реализирания обучения:

 • Тематично направление "Иновативни методи в преподаването", Програма: „Съвременни електронни методи за оценяване на учебните постижения“, продължителност: 16 акад. часа (1 квалификационен кредит) - Технически университет, гр. Варна,18 декември 2018г. - 5 педагогически специалисти

 Дейност 2  - придобиване на ПКС - 12 педагогически специалисти.  

 

 

2022 / 2023

ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ за учебната 2022/2023 година:

1. Работа в мултикултурна среда и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

 • Обмяна на добри практики за обхват и приобщаване, мотивиране и кариерно ориентиране на децата и учениците до 16-годишна възраст
 • Обмяна на добри практики при взаимодействието с родителската общност

 2. Ефективна класна стаядигитално училище

 • Подобряване на дигиталните компетентности на учителите – обмяна на добри практики – нови софтуерни продукти, методи и технологии, работа в електронен дневник и НЕИСПУО.
 • Междуинституционална облачна учителска стая за квалификационна дейност – включване на нови институции, разширяване на дейността.

 3. Зелено училище

 • Повишаване на екологичните умения и компетентности на педагогическите специалисти
 • Развиване на „зелени“ умения и нагласи за устойчиво екологично развитие
 • Знания и умения за глобализация, информираност за климатичните изменения, отговорност към околната среда и активно гражданство.

ГРАФИК ЗА ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

Проект "Вдъхновение" на НЧ "Елин Пелин 1977" в партньорство с ОУ "Отец Паисий" - Варна - занятия за сужителите (всеки понеделник от 14:00ч.):

* народни танци - ет. 1, № 106, актова зала, хореограф: Анелия Стефанова

* народно пеене - ет.3, к-т № 304, диригент: Кичка Христова

 

На 11.11.2022г. се проведе кръгла маса  на тема STEM училище по проект № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030671  по Програма „ЕРАЗЪМ+”,КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, със заглавие STEM училище“ за  2021-2023 г.  

В програмата се включиха колеги от III ОУ „Ангел Кънчев“ – Варна, ОУ „Св. Иван Рилски“ – Варна, ОУ „Добри Войников“ – Каменар, Варненска морска гимназия „СВ. Николай Чудотворец“, както и г-жа Розета Заркова - ст. експерт за квалификация на педагогическките специалисти в РУО - Варна.

        

    

 

2021/ 2022

ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ за учебната 2021/2022:

 1.Ефективна класна стая 

 2. Работа в мултикултурна среда и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

 3. Зелено училище 

 

График за квалификационна дейност за 2021/2022

 

  

2020/ 2021

ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

 1. Ефективна класна стая
 • Подобряване на дигиталните компетентности на учителите – обмяна на добри практики – нови софтуерни продукти, методи и технологии
 • Междуинституционална облачна учителска стая за квалификационна дейност – включване на нови институции, разширяване на дейността
 • Обогатяване на МТБ – осигуряване на необходимите ресурси за подобряване качеството на образователни услуги - технически средства, wi-fi осигуреност, създаване на училищно радио
 1. Работа в мултикултурна среда. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система
 • Обмяна на добри практики за обхват и приобщаване на децата и учениците до 16-годишна възраст
 • Обмяна на добри практики за мотивиране и кариерно ориентиране на учениците
 • Обмяна на добри практики при взаимодействието с родителската общност

ГРАФИК ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ зa 2020/2021

На 12.06.2021г.  се проведе училищна инициатива  в рамките на MЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНA   ОБЛАЧНА СТАЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - традиционната физическа среща на  участниците на тема "Добри практики от обучението през учебната 2020/ 2021 година. Опитът на ПГГСД "Николай Хайтов" - Варна в дуалната система на обучение".

           

 

             

 

        

 

На 31.03.2021г. се проведе втората част от обучението на тема "Арт техники"

  

   

 

                                                                     

 

На 17.03.2021г. в рамките на вътрешноучилищната квалификация се проведе обучение на тема "Арт техники"

                         

НА 15.03.2021г. г-жа Дария Иванова - ст. учител проведе открит урок по религия в 3 клас на тема "Прошка"

    

 

2019/ 2020

    На 21.02.2020г. ще се проведе училищна инициатива  в рамките на MЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНA   ОБЛАЧНА СТАЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - традиционната физическа среща на     участниците

на тема „STEM @ училище“ - програма

***

На 09.11.-10.11.2019г. колективът на ОУ "Отец Паисий" - Варна посети  практически семинар на тема "STEAM - предизвикателства и възможности" в гр. Несебър.

Занятията бяха разпределени в смесени групи по 6 различни модула. В края на обучението всички участници получиха материали и ресурси по всички тематични модули.

          

 

      В училището е създадена  и работи успешно ОБЛАЧНА УЧИТЕЛСКА СТАЯ в Google Classroom  (16 учители, вт.ч. директор и 1 ръководител – председател ККД) за споделяне на опит и добри практики, оперативност и ефективност на обученията и комуникацията в педагогическия колектив. От  м. април 2018 година ККД  успешното активира  G Suite for Education за училището и предостави възможност на всички учители и ученици да работят в облачна среда.

Междуинституционална облачна учителска стая за квалификационна дейност  - обща облачна платформа в Google Classroom:

 • ОУ „Отец Паисий“ – Варна,
 • ОУ „ Св. Иван Рилски“ – Варна,
 • III ОУ „Ангел Кънчев“ – Варна,
 • СУ „Елин Пелин“ – Варна,
 • II ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна,
 • СУ "Любен Каравелов" - Варна,
 • ОУ „Добри Войников“ – Каменар,
 • ПГГСД "Николай Хайтов" - Варна,
 • ОУ "Христов Ботев" - с. Николаевка, обл. Варна,
 • ЧЕУ "Малкият принц" - Варна,
 • ОУ "Отец Паисий" - Русе,
 • ОУ "Никола Обретенов" - Русе,
 • ПГЧЕ "Симеон Радев" - Перник,
 • ОУ "Климент Охридски" - Павликени,
 • СУ "Йордан Йовков" - Сливен,
 • СУ "Васил Левски" - Опака,
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
   за споделяне на добри практики и опит,  материали – доклади, презентации и др. на колегията от различни  училища:
 • организационни физически срещи и кръгли маси:
 • - 23.02.2018г., 14:30ч. в ОУ „Отец Паисий“ – Варна;
 • - 20.09.2018г., 14:30ч. в ОУ „Отец Паисий“ – Варна;   
 • - 20.02.2019г., 14:30ч. в ОУ „Отец Паисий“ – Варна;                          
 • - 26.09.2019г., 14:30ч. в ОУ „Св. Иван Рилски“ – Варна;
 • виртуални срещи в облачната платформа - през учебната година, неограничено;

ГРАФИК ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

 2018/ 2019

На 11.04.2019г. Искра Неделчева - зам. директор УД и председател на училищната комисия за квалификационна дейност представи доклад и презентация на тема „Виртуална учителска стая за квалификационна дейност“ на кръгла маса „Популяризиране на опита на училищата за повишаване на качеството на училищното образование и добрите педагогически практики за квалификационна дейност в образователната институция“ в гр. Велико Търново.

На тази среща, освен обмяна на добри практики и опит от на 20 училища от областите Русе, Варна и Велико Търново,  училището откри нови приятели и  партньори за междуинституционалната стая за квалификационна дейност.

 

  НП "КВАЛИФИКАЦИЯ"

    В изпълнение на  мобилност на училищния екип на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна по  Модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развите IT структура“ от  НП „Квалификация “ 2018г. екип на ОУ „Отец Паисий“ – Варна в състав Силвия Григорова – директор, Искра Неделчева – ЗДУД, председател на училищната комисия за квалификационна дейност, Евгения Вълчева – ст. учител в НЕ, председател на училищната комисия за подобряване на резултатите , Невелина Николаева – учител в НЕ, учител по история и цивилизация V – VII клас, член на училищната комисия за качество на образованието и комисия по етика и Динко Гигов – учител по ФВС I – VII клас, член на училищни комисии по БДП, ГЗ и комисия за обхват и приобщаване посети на  29.11.2018г. ПГИ „Проф. Д-р Димитър Табаков“ – гр. Сливен (със съдействието на РУО – Сливен).

При посещението бяха презентирани и демонстрирани иновации в областите Развита IT структура – работа с ИКТ и електронни ресурси и  Кабинети за медиация

След завършване на мобилността, на заседание на комисията за квалификационна дейност (ККД) се обсъдиха всички демонстрирани иновации, отчете се наличната  до момента работа с ИКТ и елелктронни ресурси, които се използват в момента,  както и възможностите на училището за внедряване на нови такива.

На заседание на педагогическия съвет – протокол № 7/ 03.12.2018г., по предложение на ККД, ПС прие следните иновации за внедряване в училището:

 • Обучение на учителите в рамките на вътрешната квалификация за използване на сайтове за генериране на упражнения и образователни игри по всички учебни предмети – включване в плана на ККД за учебната 2018/2019 година в тренинга за дигитални компетентности „Ефективна класна стая“;
 • Обучение на 2 ученици (в рамките на дейността на Ученическия съвет) за медиатори в конфликтни ситуации и разширяване на дейностите в „Училище за родители“ – допълнителни мероприятия, беседи и симулации на конфликтни ситуации и 3 педагогически специалисти  по предоставените методически разработки „С увереност срещу агресията и конфликтите в училище“ на проф. Д-р М. Николова и д-р Б. Михалева – дейности през II срок на учебната 2018/ 2019 година;
 • Изследване на възможностите (налична база и финансов ресурс) за изграждане на училищно радио с достъп до всички класни стаи и кабинети, по възможност - изграждане през календарната 2019 година – консултация с доставчик на услуги за възможности и алтернативи.

работа с приложни софтуери            работа с приложни софтуери в уроците по чужд език  

Работа с приложен софтуер                            Работа с програми и приложения в уроците по чужд език

29.11.2018г, с част от екипа на ПГИ - Сливен

29.11.2018г., с част от екипа на ПГИ - Сливен