ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

 

        През месец ноември 2021 година беше сключен договор с Център за развитие на човешките ресурси за отпускане на финансова подкрепа за проект  № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030671  с бенефициент ОУ „Отец Паисий“–гр. Варна по Програма „ЕРАЗЪМ+”,КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, със заглавие „STEM училище“ за  2021-2023 г., на обща стойност 8540 евро.

 

 

 

 

ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „STEM училище“  

1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ “STEM училище

1.1. Подобряване на дигиталните умения и медийна грамотност на учителите и учениците за цифрово образование и дигитална трансформация.

1.2. Подобряване на зелените умения на педагогическите специалисти за устойчив растеж и опазване на околната среда.

1.3. Интернационализация - интегриране на международно, междукултурно и глобално измерение в целите, начина на функциониране и процесите на преподаване и обучение в училище.

1.4. Развиване на меките умения на педагогическите специалисти и на учениците за изграждане на успешни личности в условията на възстановяване след световната криза COVID – 19.

2. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА „STEM училище“

     А. ПЛАНИРАНЕ:

 1. Залагане на цели и очаквани резултати от проекта, изготвяне на глобална програма.
 2. Избор на курсове за обучение е следствие от реализирани проучвания и идентифицирани потребности на пед. специалисти, които определят приоритетните теми в плана за квалификационна дейност на училището, част от стратегията за развитието й.
 3. Избор на участници за мобилност.
 4. Изготвяне на детайлна програма с определени дейности, отговорни длъжностни лица и срокове на изпълнение.
 5. Логистика - планиране на всички логистични въпроси с хостинг организациите, дигитално сътрудничество с обучителните организации; определяне на постоянно SOS контактно лице (за връзка с обучителите и за координиране на участниците по време на мобилността).

      Б. ПОДГОТОВКА - изготвяне на проектна програма за реализиране на целите, която включва:

 1. Обследване на материално-техническата база, обновяване и закупуване на оборудване и ресурси.
 2. Предварителна подготовка на участниците - училищен езиков курс; запознаване с детайлните обучителни и културни програми на курсовете, включване в предварителни онлайн срещи с хостинга (дигитално сътрудничество, набелязване на проблеми и казуси за поставяне на обсъждане в дискусионна сесия по време на мобилността; изготвяне на презентация за представяне на училището и образователната система, подготвяне на статистически данни за сравнение на участниците от ЕС по няколко критерии - за дискусионна сесия, изготвяне на презентация за ИКТ ресурсите, които се използват най-широко в нашата практика - представяне на ел. учебници, програми, приложения и др., както и презентация на добри зелени практики.
 3. Кореспонденция с обучителните организации.
 4. Превенция на риска - наръчник, здравни карти, застраховки.

         В. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОБИЛНОСТ - две обучения за подобряване на дигиталните и на зелените умения на общо 4 пед. специалисти:

* курс 1- Обучение сред природата (Learning in nature in Primary school) - за 2 пед. специалисти. Хостинг организация: Teachersrise Mobility and cooperation.

* курс 2- ИКТ в класната стая: Иновативни инструменти за подпомагане обучението на учениците, сътрудничество и творчество (ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity) - за 2 пед. специалисти; Хостинг организация: Europass Teacher Academy.

   Г. ОТЧЕТНОСТ, МОНИТОРИНГ, МУЛТИПЛИЦИРАНЕ - дейности в рамките на вътрешната квалификация, междуинституционални изяви, открити дни и практики, медийн иизяви:

 1. Краткосрочен STEM план за мероприятия и инициативи - открити уроци, извънкласни дейности, STEM седмици, зелени седмици, зелени училища.
 2. Дългосрочен план за развитие
 3. План за сътрудничество с родителската общност. Програмите включват отговорни длъжностни лица и срокове на изпълнение.

 Автор на лого на проекта: Искра Неделчева

МОБИЛНОСТ 1

     Обоснованият опит и много проучвания показват, че образованието на открито (учене на открито, откривателско обучение, приключенско образование, образование, основано на природата и т.н.) е иновативен начин за развитие на много компетенции, повечето от които са почти свързани с европейските ключови компетенции:
- граждански и социални компетенции, които могат да се развият чрез пряка връзка с околната среда и кой живее в нея;
- културна осведоменост и изразяване, базирани на възможността за живеене в глобален учебен опит;
- лидерство и предприемачество, които са предизвикани от изправяне пред нови контексти и ситуации за решаване на проблеми;
- творческо мислене и въображение, насърчавани от структурирани, но смислени настройки;
- когнитивни и научни компетенции, които се основават на познаване и изследване на природния свят.

     Образованието на открито се случва, когато естественият контекст умишлено се приема като учебна среда. Процесът на обучение не се случва само в природата, но и с природата и за природата.

Курсът на обучение  „Outdoor education“/ "Обучение на открито" в  Био ферма „Corte Carezzabella“ в Сан Мартино ди Винеце, Италия предостави възможност за задълбочено запознаване с образователния подход на открито, придобиване на фундаментални знания и разбиране от теории, методологии и практика. 


В природата: Учебният процес на открито се осъществи в училищна градина, на обществено място, във ферма, много далеч от града. Природата наистина е навсякъде и участниците успяха да видят възможностите за обучение на различни места и контексти, прости и екстремни, извън градски, с кратко или дълго време на разположение.


С природата:  Бяха предоставени традиционни и насочени към възрастни уроци сред природата - образование на открито. Бяха демонстрирани инструменти и стратегия за свързване на реалния опит на обучаемите с учебните цели и резултати. Уменията на учителя за наблюдение, размисъл и концептуализация са най-важни за управлението на процеса на учене чрез опит. Природата може да бъде най-добрият ко-обучител при създаване на по-добри условия за учене на открито в групите на участниците.


За природата: Обучението на открито е пряко свързано с проблемите на околната среда. На открито може да се преподава и учат предмети, както и социални и емоционални умения. Но в същото време смислените преживявания в природата осигуряват чувство за връзка, признателност и отговорност към природния свят, които са вътрешните условия на екологичното съзнание и устойчивото поведение.

     Участие в курса „Outdoor education“/ "Обучение на открито" в  Био ферма „Corte Carezzabella“ в Сан Мартино ди Винеце, Италия взеха  2 педагогически специалисти (Силвия Григорова - директор и Милена Николова - пед. съветник) в периода 03-10.04.2022г. Хостинг организация - Teachersrise Mobility and cooperation, която включи "зелени практики" като "Grow a tree", както и дигитално сътрудничество и подкрепа.

     Курсът на обучение постави силен акцент върху експериментите от първа ръка и ученето извън зоната на комфорт. Участниците бяха включени в процес на откриване, както индивидуално, така и в група с останалите участници от Литва, Чехия и Испания чрез предизвикателна дейност в естествен контекст и в класната стая. Методологията на този курс за обучение е изключително опитна:
• Започвайки от пряк опит, с холистичен подход - ученето е по-добро и по-дълбоко, когато са включени трите Н: Hands, Head and Heart (ръце, глава и сърце).
• Групата като учебен ресурс - споделяне, обсъждане и обратна връзка. 
• Групова и лична рефлексия върху опита, диалог и генериране на прозрения и нови идеи.
• Кооперативен учебен процес, дискусии и лично проучване на теоретични външни аспекти. 
• Възможност за експериментиране, симулация и работа по проекти, проектиране и предоставяне кратки дейности на открито в групата и във взаимодействие с група деца от детска градина към фермата.
• Учене от обратна връзка и наставничество - учебният процес включва моменти на преглед и обратна връзка между участниците и  обучителя -  споделяне на опит.

      Отсядането в базата на самата ферма предостави опит в реална среда: ПОСЕЩЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, УЧАСТИЕ.


     Обучението на открито беше фокусирано най-вече върху силата на контекста и холистичното преживяване за генериране на учене и трансформация. Изживяването на потапящо преживяване в център за обучение на открито беше най-голямате  добавена стойност на този курс за обучение.

     Програмата на курса предостваи възможност за включване в ежедневните дейности на обучение и извънкласни занимания с деца на открито. Учебният център на открито насърчава учебния опит за местните училища и е свързан с постоянно функционираща детска градина на територията на фермата, практикуваща изцяло обучение на открито - изследвания в занятията по роден и чужд език, математика, природни науки, изкуства и спорт.

     Обучаемите имаха възможност да наблюдават реални ежедневни дейности с група деца, както и да се включат активно в дейности с тях. В два от дните на пребиваване участниците бяха включени в културни програми във Венеция и Болоня.

 

       

 

              

 

         

 

       

 

      

 

    

 

МОБИЛНОСТ 2

Този курс беше предназначен за учители, които искат да продължат знанията си и да развият уменията си за използване на ИКТ инструменти в класната стая.

Той даде вдъхновение на учители, които искат да използват уеб решения в своите класни стаи, за да насърчат ученето, съвместната работа и креативността на учениците в широк кръг от предмети.

По време на курса участниците  участват в практически дейности, изследващи как да:

 - Прилагат модели, които подпомагат ефективното прилагане на ИКТ в класната стая;
 - Създават и управляват учебно съдържание, като използват различни инструменти, уебсайтове и търсачки;
 - Вмъкват технология в целия план на урока за ефикасно и ефективно преподаване.

     Участие в курса "ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity / ИКТ в класната стая: Иновативни инструменти за подпомагане обучението на учениците, сътрудничество и творчество"  взеха 2 педагогически специалисти (Искра Неделчева - ЗДУД  и Нина Колева - учител НЕ) в периода 29.08. - 03.09.2022г. Хостинг организация: Europass Teacher Academy.

     Резултати от обучението
Участниците бяха включени в процес на откриване и творчество както индивидуално, така и в група с останалите участници от Полша, Швеция, Австрия и Испания. Курсът  помогна на участниците да разберат как да:

 * Избират и използват правилните онлайн инструменти за различни образователни дейности;
 * Оптимизират процеса на извличане (напр. Socrative, Quizlet);
 * Провеждат контрол и оценка на обучението (напр. Kahoot, електронни портфолиа);
 * Дават ефективна обратна връзка на учениците (напр. Edpuzzle);
 * Подкрепят сътрудничеството и диалога между учениците с инструменти на общността (напр. Padlet, Trello).

     След завършване на курса участниците се чувстват по-уверени да включат ИКТ инструменти в ежедневното преподаване, а това ще насърчи креативността и мотивацията на останалите педагогически специалисти, както и на учениците, което ще доведе до по-голяма ангажираност и по-висока мотивация в учебния процес.

   Обучаемите имаха възможност да се включат в културни програми във Верона, Мантуа и езерото Гарда.

     

    

                   

         

            

                      

 

 
                Съпътстващи дейности: eTwinning проекти

 

   MY EARTH - MY HOME 

                    Bulgaria - Poland - Italy

Проектът "My Earth - my home" / "Земята - мой дом" е екологичен проект, целящ развиване на зелените умения на всички участници - ново отношение към климатичните промени, опазването на околната среда, рециклирането.

Ученици от 3 училища от България, Италия и Полша в международни екипи си сътрудничат и  се учат заедно как да разрешават реални проблеми свързани с екологията - пластмаса, смог, изсичане на дървета, замърсяване на водите, климатични промени, изчезващи видове и др. Паралелно учениците развиват и своите дигитални умения, тъй като проектът се изпълнява основно във виртуалната среда на Twin Space. При съвместните дейности се развиват и уменията за работа в екип, отговорност, толерантност, уптавление на времето, креативно и критическо мислене, разрешаване на  проблеми, оценка на рискове и безопасност. 

Основната цел на проекта е да покаже на младите хора влиянието на чистата околна среда върху здравето и благосъстоянието и да покаже, че всеки може да окаже влияние върху намаляването на опустошението на околната среда.
Други цели, реализирани по време на проекта са:
- приобщаване на училищата към съвместни действия за опазване на околната среда
- екологична отговорност
- насърчаване на екологичен начин на живот
- самоидентификация и наблюдение
- използването на ИКТ инструменти за придобиване на знания и споделяне на резултатите
- обмен на добри практики
- установяване на международни отношения между учениците

РАБОТЕН ПРОЦЕС
Създадено е споделено работно пространство в Twin Space.  Учениците и учителите  имат лични акаунти и си сътрудничат непрекъснато. Поставят се различни казуси и проблеми,  дискутират се въпроси, свързани с намаляването на консумацията на пластмаса, замърсяването на въздуха и значението на горите за човешкото здраве.
В училищата на място се провеждат експерименти, инициативи, изложби, които се споделят с останалите участници. 

Задания в Twin Space:

1. Създаване на виртуалния проект, одобрение.

2. Добавяне на ученици към twinspace.

3. Създаване на  аватари в https://avatarmaker.com

4. Маркиране на всяко училище в общата споделена карта 

5. Добавете снимки и филм за всяко училище и превежданите ЕКО инициативи.

6. Запитване - проучване: Има ли много пластмаса около вас?

7.Насърчаване за работа в споделена презентация за замърсяването на околната среда с пластмаса.

8. Как да намалим консумацията на пластмаса? - въвеждане на  предложения в padlet.com.

9. Задание за Ден на Земята - рециклирайте пластмасата, направете нещо ново от стара пластмаса, направете ново нещо, което да използвате в градината.

10. Среща на участниците, домакин: ОУ "Отец Паисий" - Варна.

11. Създаване на лого на проекта от рециклирани материали.

12. Създаване на дигитално лого на проекта.

        

   В периода 14-21 юни, 2022 година група ученици от IV ОУ в Мишков, Полша и техните учители -  Monika Baranowska, Małgorzata Maszczyk, Magdalena Zawalska, гостуваха на  ОУ "Отец Паисий" по eTwinning проекта "My Earth - my home" / "Земята - мой дом".

 

Програмата включи:

 -  Изследване, дискусия и изготвяне на табла - в смесени екипи (3 екипа с по 6 ученици) на три основни теми 

 • Pollution
 • Recycling
 • Climate changes 

 - Занятие по програмиране в Scratch - еко проекти

 - Арт работилница - еко проекти с отпадъци

 - Конкурс за лого на проекта

 - Зелено пътуване - транспорт - автобус, влак, ферибот

 - Посещение на тематичен парк Хепиленд, с. Равна гора - междупредметни връзки

 - Посещение на Завода за стъкло и музей в Белослав и демонстрация на изработване на изделия

 - Посещение на подводница "Слава"

 - Екологични проблеми на реките - разходка с лодка по р. Камчия

 - Културна програма във Варна (Катедрала "Св. Успение Богородично", Римски терми, Археологически музей, пристанище Варна, Морската градина, Зоопарк - Варна)

         

      

       

 

    

 

 

 

    На 11.11.2022г. се проведе кръгла маса по проект № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030671  по програма Еразъм +, КД 1,  на тема STEM училище.

В програмата се включиха колеги от III ОУ „Ангел Кънчев“ – Варна, ОУ „Св. Иван Рилски“ – Варна, ОУ „Добри Войников“ – Каменар, Варненска морска гимназия „СВ. Николай Чудотворец“, както и г-жа Розета Заркова  - ст. експерт за квалификация на педагогическките специалисти в РУО - Варна.

                    

    

 

     На 22.11.2022г. приятелите по eTwinning проекта My Earth - my home се срещнаха онлайн и играха заедно ЕКО игра в Quzziz.

На 30.11.2022г. се проведе открит урок по изобразително изкуство в 3 клас на тема "Зелени градове". Г-жа С. Григорова и учениците дискутираха екологичните проблеми на нашия град и с готовност изработиха заедно макет на един зелен град. 

 На 15.12.2022г. от 14:00ч. екипът по проекта участва с презентация в международна онлайн конференция (с повече от 80 участници) за споделяне на добри практики "Природата, моят приятел".

Домакин на срещата: ДГ "Детска дъга" от Крайова, Румъния.

На 30.01.2023г. се проведе открит урок по родинознание в 1 клас на тема "Нашата училца е чиста". Г-жа Н. Колева и първокласниците обсъдиха разделното сметосъбиране и работиха с нови дигитални инструменти на IZZI. В своята класна стая създадоха тематичен кът "Улица на мечтите".

 

На 31.01.2023г. се проведе открит урок по английски език в 3 клас на тема "My town/ Моят град". Г-жа И. Неделчева и третокласниците играха с новата лексика в Wordwall.net и в електронното приложение на Pearson, а в края на часа обогатиха кабинета с макети "Моят град" и "Хотел за птички".

 Lesson_English

YOU COULD FIND US at NEWS  #EPALE: https://epale.ec.europa.eu/en/content/stem-school

 

eTwinning проект "My New Generation Legend"  2023

 

 

Eлектронна книга - стр. 22-23:

Book titled MY NEW GENERATION LEGEND
Read this book made on StoryJumper

Акростих - текст и видео

https://animoto.com/play/FusZC9DChwM4q4OswcFCDg

 

eTwinning проект "For the power of coding"  2023

  VIDEO: https://youtu.be/tC4bEcqfxsc

 

 В периода 24-28.04.2023г. ни гостуваха учителите Anna Carrasco и Cesar Ripoll от CEIP Sant antoni De Padua, Xeresa (Валенсия, Испания) - наблюдение на педагогическата дейност по програма Erasmus+ / job shadowing.

2017 / 2018 учебна  година

 ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНА КЛАСНА СТАЯ“ - ПРОГРАМА

рег. № 2017-1-BG01-КА101-035588 по Програма „Еразъм +“, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“,сектор „Училищно образование“