ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

   2020/ 2021

Стратираха дейности по проект № BG05M20P001-5.001- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който е с продължителност 35 месеца. 

Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес в условията на кризи като тази, предизвикана от пандемията от COVID-19.

Чрез осигуряването на устройства за учители и ученици ще бъдат подобрени условията за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.  

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕ НА ГРУПИТЕ: