ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

 

2023 / 2024 учебна година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В УЧИЛИЩЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРОГРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I - III КЛАС (СИМВОЛИ)

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ПО ОБХВАЩАНЕ И
ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТМЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ОТПАДАНЕ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТАи МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ДАЗД - доставчици на социални услуги

МЕХАНИЗЪМ ЗА РАБОТА И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ ПО СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ВЪВЛЕЧЕНИ В РОДИТЕЛСКИ КОНФЛИКТИ 

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗДИГАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЛ  +  ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА+ ИНИЦИАТИВИ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗДИГАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВХОДНО, МЕЖДИННО, ИЗХОДНО НИВО И НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ПЛАН ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

ГРАФИК - КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В "УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ"

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ