ОУ Отец Паисий
Основно училище в град Варна

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЕКИП

2018/ 2019

ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 1. Ефективна класна стая
 • Подобряване на дигиталните компетентности на учителите – обмяна на добри практики – нови софтуерни продукти, методи и технологии
 • Междуинституционална облачна учителска стая за квалификационна дейност
 • Обогатяване на МТБ – осигуряване на необходимите ресурси за подобряване качеството на образователни услуги - технически средства
 1. Работа в мултикултурна среда. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система
 • Обмяна на добри практики за обхват и приобщаване на децата и учениците до 16-годишна възраст
 • Обмяна на добри практики за мотивиране и професионално ориентиране на учениците

      В училището е създадена  и работи успешно ОБЛАЧНА УЧИТЕЛСКА СТАЯ в Google Classroom  (16 учители, вт.ч. директор и 1 ръководител – председател ККД) за споделяне на опит и добри практики, оперативност и ефективност на обученията и комуникацията в педагогическия колектив. От  м. април 2018 година ККД  успешното активира  G Suite for Education за училището и предостави възможност на всички учители и ученици да работят в облачна среда.

Междуинституционална облачна учителска стая за квалификационна дейност  - обща облачна платформа в Google Classroom: ОУ „Отец Паисий“ – Варна, ОУ „ Св. Иван Рилски“ – Варна, III ОУ „Ангел Кънчев“ – Варна, СУ „Елин Пелин“ – Варна, ОУ „Добри Войников“ – Каменар -  за споделяне на добри практики и опит,  материали – доклади, презентации и др. на колегията от различни  училища:

 • организационна физическа среща - 20.09.2018г., 14:30ч. в ОУ „Отец Паисий“ – Варна;
 • виртуални срещи в облачната платформа - през учебната година, неограничено;
 • кръгла маса „Ефективна класна стая-2“– 20.02.2019г., 14:30ч. в ОУ „Отец Паисий“ – Варна;

 

ГРАФИК ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

                                                    НП "КВАЛИФИКАЦИЯ"

    В изпълнение на  мобилност на училищния екип на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна по  Модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развите IT структура“ от  НП „Квалификация “ 2018г. екип на ОУ „Отец Паисий“ – Варна в състав Силвия Григорова – директор, Искра Неделчева – ЗДУД, председател на училищната комисия за квалификационна дейност, Евгения Вълчева – ст. учител в НЕ, председател на училищната комисия за подобряване на резултатите , Невелина Николаева – учител в НЕ, учител по история и цивилизация V – VII клас, член на училищната комисия за качество на образованието и комисия по етика и Динко Гигов – учител по ФВС I – VII клас, член на училищни комисии по БДП, ГЗ и комисия за обхват и приобщаване посети на  29.11.2018г. ПГИ „Проф. Д-р Димитър Табаков“ – гр. Сливен (със съдействието на РУО – Сливен).

При посещението бяха презентирани и демонстрирани иновации в областите Развита IT структура – работа с ИКТ и електронни ресурси и  Кабинети за медиация

След завършване на мобилността, на заседание на комисията за квалификационна дейност (ККД) се обсъдиха всички демонстрирани иновации, отчете се наличната  до момента работа с ИКТ и елелктронни ресурси, които се използват в момента,  както и възможностите на училището за внедряване на нови такива.

На заседание на педагогическия съвет – протокол № 7/ 03.12.2018г., по предложение на ККД, ПС прие следните иновации за внедряване в училището:

 • Обучение на учителите в рамките на вътрешната квалификация за използване на сайтове за генериране на упражнения и образователни игри по всички учебни предмети – включване в плана на ККД за учебната 2018/2019 година в тренинга за дигитални компетентности „Ефективна класна стая“;
 • Обучение на 2 ученици (в рамките на дейността на Ученическия съвет) за медиатори в конфликтни ситуации и разширяване на дейностите в „Училище за родители“ – допълнителни мероприятия, беседи и симулации на конфликтни ситуации и 3 педагогически специалисти  по предоставените методически разработки „С увереност срещу агресията и конфликтите в училище“ на проф. Д-р М. Николова и д-р Б. Михалева – дейности през II срок на учебната 2018/ 2019 година;
 • Изследване на възможностите (налична база и финансов ресурс) за изграждане на училищно радио с достъп до всички класни стаи и кабинети, по възможност - изграждане през календарната 2019 година – консултация с доставчик на услуги за възможности и алтернативи.

работа с приложни софтуери            работа с приложни софтуери в уроците по чужд език  

Работа с приложен софтуер                            Работа с програми и приложения в уроците по чужд език

29.11.2018г, с част от екипа на ПГИ - Сливен

29.11.2018г., с част от екипа на ПГИ - Сливен