ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

                              

2019/ 2020 учебна година

Сформирана е 1 група за допълнителни занимания по ключови дигитални умения във II клас "Дигитален свят" (16 ученици) - годишен хорариум - 70 часа/ 4 часа седмично